Igår började lagen om vidareanvändning av information att gälla. Den är en konsekvens av PSI(Publi Sector Information) direktivet från EU. Detta är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv för det ger oss alla möjlighet att använda den information myndigheterna samlar ihop om oss och vårt samhälle! Men det är också en enorm potential för en massa entreprenörskap!! Men för att den möjligheten inte skall gå i stöpet är det enormt viktigt att informationen blir tillgänglig i väldokumenterade och standardiserade strukturer. Så nu vill vi se alla myndigheter komma med öppna och tydliga APIer!

Flera webentreprenörer tar nu och uppmanar myndigheterna att snabba på denna process och att göra det enkelt och tydligt. Jag vill härmed ansluta mig till denna grupp genom att publicera följande öppna brev som är författat av Jonas Lejon och Joakim Jardenberg:

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se)), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0.

—-

För den som vill läsa mer om den nya lagen 2001:566 så finns lagtexten bl.a. på Lagen.nu: https://lagen.nu/2010:566. Mycket intressant finns att läsa i propositionen bl.a. detta:

i direktivet före-skrivs att handlingar ska göras tillgängliga i alla befintliga format hos myndigheten. Detta innefattar även kravet att elektroniska handlingar ska lämnas ut i elektronisk form, under förutsättning att det är möjligt och lämpligt.

Hjälp oss att sprida budskapet genom att länka och återpublicera ovan text!

Och jag kan inte annat än att falla in i uppmaningen: Hjälp oss att sprida budskapet genom att länka och återpublicera ovan text!